Program działania

Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie

na lata 2020-2024

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie została utworzona z dniem
1 stycznia 2008 r.  Uchwałą Nr XIII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia
22 listopada 2008r. r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, z późniejszymi zmianami: tj. Uchwałą Nr XV/93/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca
2008 r. oraz Uchwałą Nr IV/31/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego
2015 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie (zwana dalej Biblioteką) jest samorządową instytucją kultury, i w ramach jej struktury funkcjonują 3 Filie Biblioteczne w Chróścinie, Karczowie i Żelaznej.

W Bibliotece zatrudniony jest Kierownik (1 etat) i Główny Księgowy (0,25 etatu) oraz pracownicy filii bibliotecznych: Chróścina (0,75 etatu), Karczów (0,50 etatu), Żelazna (0,50 etatu).

 

MISJA

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwijanie potrzeb edukacyjnych oraz kulturalnych lokalnej społeczności poprzez budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz zapewnienie profesjonalnego  poziomu swych usług, a także  realizowanie procesu wychowania estetycznego poprzez udostępnianie
i upowszechnianie literatury, która wzbogaca przeżycia emocjonalne i podnosi poziom kultury czytelniczej.

 

CELE BIBLIOTEKI:

Głównym celem naszej Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości i zachęcenie do poszerzenia wiedzy poprzez:

 

 1. Dostarczanie czytelnikom wysokiej jakości usług i aktualnych źródeł biblioteczno-informacyjnych, zgodnych z obowiązującymi standardami informacyjnymi, w sposób odpowiadający na ich potrzeby i wymagania.
 2. Gromadzenie i utrzymywanie wysokiej jakości zbiorów, które odzwierciedlają potrzeby użytkowników oraz wypełniają misję biblioteki.
 3. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi i aktywne poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności bibliotecznej.
 4. Kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z biblioteki i źródeł informacji w celu wykorzystania nabytych umiejętności w dalszym kształceniu i doskonaleniu zawodowym.
 5. Rozwój współpracy z innymi bibliotekami oraz ze środowiskiem lokalnym.
 6. Tworzenie pozytywnego wizerunku i prestiżu Biblioteki w środowisku lokalnym.
 7. Monitorowanie wykorzystania zbiorów oraz usług bibliotecznych celem stałego rozwoju jakości pracy Biblioteki.

 

ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

L.p

Zadania

Formy realizacji

1.

Gromadzenie, opracowywanie,

ochrona, ewidencja, przechowywanie
i udostępnianie czytelnikom

materiałów bibliotecznych.

1.  Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów o materiały  biblioteczne ze wszystkich dziedzin wiedzy.

2.  Opracowywanie nabytków zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami.

3.  Ewidencja  zakupionych materiałów bibliotecznych.

4.  Ewidencja czytelników.

5.  Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem.

6.  Popularyzacja zbiorów poprzez prezentacje nowości wydawniczych, wystawy tematyczne i rocznicowe.

 

2.

Prowadzenie działalności  informacyjno-bibliograficznej.

1.  Udzielenie informacji bibliotecznych
i bibliograficznych, w tym kwerendy.

2.  Opracowanie nowości książkowych.

3.  Prowadzenie, uzupełnianie i modernizacja katalogów.

4.  Sporządzanie zestawień bibliograficznych na tematy zgłaszane przez czytelników.

3.

Prowadzenie działalności  instruktażowo-szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez Bibliotekę.

1.  Analiza działalności w zakresie rozwoju czytelnictwa i form jego popularyzacji.

2.  Organizacja cyklicznych szkoleń dla pracowników Biblioteki.

3.  Udzielanie konsultacji metodycznych dla pracowników Biblioteki.

4.   Udzielanie instruktażu i pomocy w zakresie działalności merytorycznej i organizacji pracy.

5.  Doskonalenie i rozbudowa warsztatu informacyjnego.

 

4.

Promocja czytelnictwa i Biblioteki

w środowisku poprzez inicjowanie
i wspieranie działalności  kulturalno-oświatowej.

 1. Podejmowanie działań  mających na celu utrzymanie efektów czytelniczych w Bibliotece Publicznej i filiach bibliotecznych  poprzez :

   1)  przyjmowanie wycieczek szkolnych i   
   przedszkolnych w ramach Tygodnia Bibliotek.

   2)  wykorzystanie takich metod i form pracy
   z czytelnikiem dziecięcym jak :

           - zajęcia plastyczne,
      - lekcje biblioteczne, 

           - organizacja zajęć podczas ferii zimowych,

           - organizacja zajęć „Wakacje z Biblioteką”,

           - czytanie bajek,

           - prowadzenie zajęć typu gry i zabawy

           - prowadzenie warsztatów literackich.

 

2.  Rozwijanie współpracy z jednostkami oświatowymi  Gminy Dąbrowa  poprzez zapraszanie na wspólne zajęcia kulturalno-edukacyjne.

 

5.

Poprawa warunków lokalowych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.

 

 1. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniego standardu lokalu Biblioteki.

(Obecnie siedziba Biblioteki znajduje się na piętrze budynku, lokal ma powierzchnię 55,70 m2 i jest mało funkcjonalny).

 1. Podejmowanie działań związanych z poprawą 

dostępności dla osób niepełnosprawnych  w filiach bibliotecznych w Chróścinie i Karczowie.

 

6.

Poprawa dostępności zbiorów i usług.

1.   Wdrożenie elektronicznego systemu bibliotecznego
 Mak +.

2.   Wprowadzenie usługi „Książka na telefon”-  

      możliwość dostarczania książek do domu osobom  

      chorym i  niepełnosprawnym z terenu naszej gminy.

 1. Przeprowadzenie oceny jakości świadczonych usług bibliotecznych poprzez monitorowanie potrzeb czytelniczych (ankiety)
 2. Modernizacja i aktualizacja strony internetowej.

ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO

 

Liczba czytelników Biblioteki na koniec roku 2019 wynosi : 705.

Stan księgozbioru na 31.12.2019 r. wyniósł        27 999 woluminów.

 

Księgozbiór, w stosunku do roku 2018, wzrósł o 1.109 pozycji książkowych,

Których zakup został sfinansowany w następujący sposób:

- 794 woluminów z  środków samorządowych,

- 164 woluminów  z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu „Promocja czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”,

- 151 woluminów dla dzieci i młodzieży – nagroda w II edycji akcji

         „Przerwa na wspólne czytanie ̎, Kinder Mleczna Kanapka.

 

BIBLIOTEKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W OPARCIU O WARSZTAT INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ ;

 1. Katalog alfabetyczny księgozbiorów.
 2. Księgozbiór podręczny.
 3. Zasoby Internetowe.

 

WYPOŻYCZALNIE

Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym.
Przy dokonywaniu zakupów brane są pod uwagę sugestie i gusta czytelników,
a także nowości ukazujące się na rynku wydawniczym.

Wypożyczanie książek jest bezpłatne. Bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
W 2019 r. wypożyczono 14.106 woluminów.

 

CZYTELNIE

W funkcjonujących czytelniach Biblioteka oferuje:

 1. Bogaty księgozbiór podręczny.
 2. Informacje z różnych dziedzin wiedzy.
 3. Archiwalne roczniki „Życie Gminy Dąbrowa”.
 4.  skaner czy drukarka.
 5. Wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆI BIBLIOTEKI

Źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy Dąbrowa oraz środki uzyskane z przychodów własnych i innych źródeł.

W latach 2020-2024 Biblioteka planuje aktywnie pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, celem realizacji założonych celów.

 

PODSUMOWANIE

Biblioteka powinna być miejscem przyjaznym, dobrze zaopatrzonym
w różnorodne źródła informacji, począwszy od tradycyjnej książki po zbiory multimedialne.

Biblioteka powinna być miejscem przyciągającym  wyglądem, nowoczesnym wyposażeniem, a przede wszystkim profesjonalną obsługą.

Biblioteka powinna być miejscem otwartym dla wszystkich, cieszącym się opinią, że można w niej miło i pożytecznie spędzić czas, znaleźć coś dla  siebie, spotkać się z przyjaciółmi, znajomymi, nawiązać nowe kontakty i znajomości.

 

Dąbrowa, 22 styczeń 2020 r.